Τεχνητή Νοημοσύνη

«Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που  

  ασχολείται με τη σχεδίαση ευφυών υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων

  που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή των 

  γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπου (μάθηση, σχεδιασμός δημιουργικότητα).

  Η αξιοποίηση της ΤΝ μετατρέπεται από επιλογή σε αναγκαιότητα λόγω της  ευρείας

  υιοθέτησης αλγορίθμων και εφαρμογών ΤΝ, με αντικειμενικό στόχο την καθοριστική

  βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας».

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντική στην κοινωνία και οικονομία επειδή συμβάλει στην:

επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, διότι οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να  

  επεξεργάζονται μεγάλο όγκο δεδομένων/πολύπλοκων πληροφοριών και να  

  λαμβάνουν αποφάσεις σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, βοηθώντας στην

  επίλυση προβλημάτων που είναι δύσκολο ή αδύνατο να επιλυθούν από τον άνθρωπο
βελτίωση της απόδοσης και ποιότητας αποτελεσμάτων σε πλήθος δραστηριοτήτων

συμβολή στην καινοτομία και επιστημονική έρευνα, με την ανάπτυξη νέων

  τεχνολογιών και λύσεων, όπως στην ιατρική, ρομποτική, ενέργεια,

  κλιματική αλλαγή

βελτίωση δημοσίων υπηρεσιών, όπως υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια και μεταφορές

  και συνεισφορά στην εξάλειψη των ανισοτήτων, και
ενίσχυση της πρόσβαση όλων στην ψηφιακή τεχνολογία και υπηρεσίες,

  ενθαρρύνοντας την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η υπεύθυνη χρήση της με βάση τις κατάλληλες ηθικές, νομικές και τεχνολογικές προϋποθέσεις, ώστε η εξέλιξή της να συμβαδίζει με το κοινό καλό και την ασφάλεια της ανθρωπότητας.

Και τούτο, διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανό να έχει και καταστροφική δύναμη επειδή διαθέτει:

αυτονομία και αυτo-εξέλιξη, καθώς η ΤΝ μπορεί να αποκτήσει αυτονομία και

  δυνατότητα να εξελίσσεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει

  σε απρόβλεπτες καταστάσεις και συνεπώς δράσεις αντίθετες προς τα συμφέροντα

  της ανθρωπότητας
έλλειψη ηθικών κανονισμών, καθώς τα συστήματα ΤΝ λειτουργούν βάσει

  αλγορίθμων και δεδομένων χωρίς ηθικά πρότυπα

ανεπαρκή κατανόηση ανθρώπινου συναισθηματικού κόσμου, ώστε να λαμβάνονται

  αποφάσεις σύμφωνα με ανθρώπινες ανάγκες και αξίες, και
καταχρηστική χρήση, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρνητικούς σκοπούς,

  όπως κυβερνο-επιθέσεις, παρακολούθηση πολιτών ή κατασκευή αυτόνομων όπλων


Καθίσταται ως εκ τούτου επιτακτικός ο έλεγχος των αλγορίθμων ΤΝ κυρίως για δύο λόγους:

αδιαφάνειας: οι περίπλοκοι αλγόριθμοι είναι δυσνόητοι και συχνά δημιουργούνται

  από την ίδια την ΤΝ και όχι από ανθρώπους, οδηγώντας σε έλλειψη διαφάνειας για

  τον τρόπο λήψης αποφάσεων.

  Θέσπιση διεθνών προτύπων και σύμπραξη δυνάμεων μπορούν να συμβάλουν στη  

  αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν, και
κινδύνου διακριτικής χρήσης: χώρες ή οργανισμοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν ΤΝ

  με σκοπό που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή δικαιώματα πολιτών.

  Διεθνείς κανονισμοί και εργαλεία έμπρακτης εφαρμογής τους μπορούν να   

  λειτουργήσουν αποτρεπτικά

Οι προσπάθειες, ωστόσο, για διεθνή ρύθμιση πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις νομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαφορές μεταξύ των χωρών όσο αφορά τον έλεγχο των αλγορίθμων προκειμένου να μην έχουν επικίνδυνες συνέπειες για την ανθρωπότητα.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.